Home Projecten Help mee Over ons Actueel

Wat we doen

Activiteiten

Activiteiten waar we ons mee bezig houden zijn bijvoorbeeld:

Inbreng van het cliëntenperspectief bij Verslavingskunde Nederland (onderdeel De Nederlandse ggz). Dit is de netwerkorganisatie waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers en kenniscentra samenwerken. Dat doen we onder meer door deel te nemen aan de programmalijnen van Verslavingskunde Nederland. Hierin komt kennis en kunde bij elkaar in zeven programmalijnen rondom verschillende thema's. Herstel ondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten.

We werken mee, bezien vanuit het cliëntperspectief aan de totstandkoming en herziening van Zorgstandaarden zoals deze voor problematisch alcohol gebruik en opiaten beschikbaar zijn. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische of verslaving aandoening.

We zijn actief in kennisontwikkeling en kennisdeling (o.a. themadagen).

Wij nemen deel aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.

Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Het Zwarte Gat organiseert een paar keer per jaar themabijeenkomsten. Denk hierbij aan thema’s als ‘Wat heb je nodig voor je herstel’? Maar ook over onderwerpen als ambulantisering, therapeutisch oefenverlof, wetgeving, omgang met seksualiteit, begeleid wonen, financieel beheer en schuldhulpverlening.

Onderzoek

ShZG participeert namens de achterban in (wetenschappelijke) onderzoekstrajecten en neemt deel aan trajecten voor de ontwikkeling van instrumenten voor belangstelling, herstel en zelfhulp. Hierbij is het in een dergelijk project van belang dat men niet alleen over, maar juist met mensen met een dergelijke problematiek spreekt, zodat de afstand tot de doelgroep waarvoor men het onderzoek doet vervalt.


MIND

We zijn officieel kernlid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Daarmee zijn we onderdeel van een breed platform op landelijk niveau en wordt de verbinding gemaakt met andere cliënten- en familieorganisaties, die zich bezig houden met ggz en psychische gezondheid. Ook verkrijgen we beter contact richting landelijk politiek en beleid.

MIND verslaving

Wij zijn samen met MIND de initiatiefnemer van de website MIND Verslaving. MIND Verslaving is een website voor cliënten met een verslavingsprobleem, naasten en andere geïnteresseerden. Daarom gaan we hier er niet te diep op in.

Op MIND Verslaving (https://mindverslaving.nl)vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten.

Stichting Naast is de eerste partner die meedoet met deze coalitie en de vertegenwoordiging van naasten van mensen met een verslaving op zich neemt.

Zorg en Stigma

Samen met MIND, Rob Giel onderzoekscentrum, IVO, Ypsilon, Leger des Heils, HEE, NIP, NVvP, POH-GGZ, NVVA, V&VN, Tilburg University Tranzo, ZN en Divosa werken we mee aan de uitvoering van de module Destigmatisering. 

Het doel van het project is het vervaardigen en opleveren van een generieke module om stigmatisering van mensen met een (ernstige) psychische aandoening te voorkomen en tegen te gaan.

De module brengt Nederlandse en buitenlandse interventies in kaart en doet concrete aanbevelingen aan GGz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. We praten over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.

Ontwikkeling standaarden en MDR (Multidisciplinaire Richtlijn)

Zorgverbetering en zorgstandaarden

Stichting het Zwarte Gat ontwikkelt samen met diverse onderzoeksinstituten de zorgstandaarden Alcohol en Opiaten. Deze zorgstandaarden beschrijven de zorg die nodig is voor mensen met (beginnende) alcoholproblemen en/of opiaatverslaving, gezien vanuit de persoon waar het om gaat. Het beschrijft de norm waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen, de organisatie van de zorg en de criteria waarmee het resultaat kan worden vastgesteld. Bestaande richtlijnen, wetgeving en kwaliteitsindicatoren zijn de basis voor deze zorgstandaarden. De zorgstandaarden worden gezamenlijk ontworpen door cliënten en hun naasten, professionals en wetenschappers.

Multi Disciplinaire Richtlijnen (MDR) zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based) en gebundelde klinische ervaring (practice based). Een richtlijn bestaat uit aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. Richtlijn die gezamenlijk en actief door alle betrokken disciplines wordt ontwikkeld en gehanteerd. Dit vergt een evenwichtige inbreng van alle betrokken zorgverleners en patiëntengroepen. 

In 2021-2022 heeft Stichting het Zwarte Gat meegewerkt aan de ontwikkeling van de Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) 'Stoornissen in het gebruik van alcohol'

Ook is mee gewerkt aan de Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) niet-opioïde drugs.

  • cannabis;
  • cocaïne;
  • amfetamine;
  • ecstasy;
  • GHB;
  • benzodiazepines.

Wat zijn Zorgstandaarden, MDR en modules? Waarom is het belangrijk om als cliënten hierbij betrokken te zijn? Ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis zijn noodzakelijk en gelijkwaardig aan elkaar. Deze drie kennisbronnen versterken elkaar.

De Stichting het Zwarte Gat houdt zich bezig met diverse zaken en is opgeschreven in het jaarlijks bijgestelde werkplan.

Wil je deelnemen in de ontwikkeling van standaarden en dergelijke of deelnemen aan onze themabijeenkomsten: meld je dan aan bij secretariaat@stichtinghetzwartegat.nl


Samenwerkingen

MIND

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doet MIND door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren, actie te voeren en hulp te bieden middels de hulplijn MIND Korrelatie. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs.

Stichting het Zwarte Gat en MIND zijn initiatiefnemers van de website MIND Verslaving: Mindverslaving

Verslavingskunde Nederland (onderdeel van de Nederlandse ggz)

Verslavingskunde Nederland (onderdeel van de Nederlandse ggz) is een netwerkorganisatie waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers en kenniscentra samenwerken. Het expertisenetwerk Verslavingskunde Nederland opereert in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is. Dit gaat breder dan alleen de zorg. Meer weten: Verslavingskundenederland


IVO

IVO Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) beantwoordt al sinds 1989 onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen voor (semi)overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het onderzoek richt zich vooral op de domeinen welzijn, zorg en verslaving, maar reikt vaak voorbij sectorgrenzen – tot thema’s als wonen, werken en schulden. Meer weten: IVO – Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving

Parc

PARC Parnassia Addiction Research Centre is het onderzoeksinstituut van Brijder Verslavingszorg en van Fivoor (forensische zorg). Meer weten: Parnassia

Trimbos instituut

Trimbos instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Meer weten: Trimbos.nl | Trimbos-instituut - Voor mentale gezondheid

NISPA

NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction is een onderzoeksinstituut, waarin verschillende verslavingszorg instellingen participeren en gelieerd is aan de Radboud universiteit en UMC. Meer weten: NISPA | Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction